Home   |     Services     |     News&Evente     |     Contactus 

 www.allproject24.com บริการให้เช่า โปรเจคเตอร์,จอฉาย,พลาสม่า ราคากันเอง รับถ่ายวีดีโอ,ภาพนิ่ง ราคาพิเศษ!!!


รายการสินค้า

โปรเจคเตอร์

จอฉาย (screen)

    --100 นิ้ว
    --120 นิ้ว
    --150 นิ้ว
    --200 นิ้ว
    --300 นิ้ว
    --400 นิ้ว
+ จอเป่าลม (AIRSCREEN)
    300-500 นิ้ว
+ LED display

+ LCD LED TV 32,42,50,55,60.65.84 นิ้ว

+ LCD TV WALL
+ คอมพิวเตอร์
+ โน็ตบุ๊ค (Notebook)
+ ปริ้นเตอร์(Printer)

สวิตชิ่ง OB

ถ่ายวีดีโอ (กล้องใหญ่)

+ รับจัดงานพิธีต่างๆ

   - งานแต่งงาน

   - อีเว้นท์

   - สัมนา

 

                          
 

 LCD TV Wall 40 นิ้ว

 LCD TV  wall 40 นิ้ว         

จำนวน 4 เครื่อง 2x2

จำนวน 9 เครื่อง 3x3

จำนวน 16 เครื่อง 4x4**** ราคานี้ยังไม่รวมฉากรับ หากลูกค้าท่านใดสนใจ เรามีบริการทำฉากให้ ราคาตามขนาดของฉาก
         และการตกลงกัน ****